طراحی چهره پیر مرد

نقاشی از چهره پیرمرد
نقاش : سجاد مرادی سبزوار

 

null
null