نقاشی چهره شهید اوینی

نقاشی چهره شهید اوینی

نقاش : سجاد مرادی سبزوار