کاراکتر سه بعدی بز

کاراکتر سه بعدی بز  کاراته کار

مدلساز : سجاد مرادی سبزوار

نرم افزار : مایا