مدلینگ کاراکتر زنبور

مدلینگ کاراکتر زنبور عسل به صورت لوگویی

مدلسازی و طراحی شده توسط سجاد مرادی سبزوار