مدل سازی اسب .زیبراش

مدل سازی کاراکتر اسب در مایا و زیبراش

نمونه کار قدیمی

کاری از سجاد مرادی سبزوار

نرم افزار ساخت مایا و زیبراش