نقاشی چهره

نقاشی چهره با روش سیاه قلم

کاری از سجاد مرادی سبزوار