مدل دراگون(قدیمی)

مدل سه بعدی دارگون (اژدها) کاری قدیمی از من که متسفانه به مرحله ای نهای نرسید 

مدلسازی شده : سجاد مرادی سبزوار

نرم افزار : مایا