مدلینگ سه بعدی اتوبوس ۳۰۳

مدلینگ سه بعدی اتوبوس ۳۰۳

این مدل رو در سال ۲۰۲ زدم /اون زمان به علت نداشتن وقت آزاد نتونستم رندری ازش بگیرم ،بعد از پنج سال امروز تونستم با موتور رندر ارنولد یک تست رندر ازش بگیرم