تست انیمیشن کاراکتر

تست حرکت کاراکتر 

کار از سجاد مرادی 

نرم افزار مایا ۲۰۱۷