مدلینگ کاراکتر

مدل سه بعدی کاراکتر 

کاری از سجاد مرادی 

مایا -زیبراش