تمرین مدلسازی مو

تمرین مدلسازی مو

استایل مو در نرم افزار مایا
کاری از سجاد مرادی

ساخت مو در مایا